KVKK Aydınlatma Metni

1. Veri Sorumlusu

Barbaros Hayrettin Paşa Mah. 1995. Sok. No:1-3 İç Kapı No:6 Esenyurt 34522 İSTANBUL adresinde mukim Araba Kirala Teknoloji Anonim Şirketi (“Şirket”) olarak 6698 Sayılı Kanun’un 10’uncu maddesi hükmüne istinaden işbu aydınlatma metni hazırlanmıştır.

2. İşlenen Kişisel Verileriniz ve İşleme Amaçları

Şirket tarafından adınız, soyadınız, e-posta adresiniz, başvuru sebebiniz, firma/ acente adı, firma/ acente ticaret unvanı, vergi no, vergi dairesi, GSM no, firma adresi, referans kodu, Ticaret bilgileri, Fatura bilgileri, IP adresi ve log kayıtlarınız tipindeki kişisel verileriniz;

• İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi,
• Reklam ve Pazarlama Faaliyetlerinin Yürütülmesi,
• Tedarikçi Hizmet Faaliyetlerinin Yürütülmesi,
• Mal ve Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi,
• Mal ve Hizmet Üretim ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi,
• Talep ve Şikayetlerin Takibi,
• Ürün ve Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi,
• Sistemde Kullanıcı Hesaplarının Tanımlanması,
• Veri Sorumlusu Operasyonlarının Takibi,
• Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi,
• Finans İşlerinin Takibi

gibi amaçların karşılanması sebebiyle sınırlı olarak işlenmektedir.

3. Kişisel Verilerinizin İşlenmesini Gerektiren Hukuki Sebepler ve Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi

Kişisel verileriniz, yukarıda bahsedilen amaçlar doğrultusunda 6698 sayılı Kişisel Verilerin Koruması Kanunu’nun (“Kanun”) madde 5/2-c bendi uyarınca bir sözleşmenin kurulması veya ifası için sözleşme taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin zorunlu olması ve madde 5/2-d bendi uyarınca bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayalı olarak otomatik yollarla işlenmektedir.

4. Kişisel Verilerinizin Aktarılması

Yukarıda sayılan kişisel verileriniz, yukarıda sayılan amaçlar kapsamında Şirket bünyesindeki operasyon çalışanları ve yöneticileri tarafından işlenecek ve Şirket faaliyetlerinin sürdürülebilmesi amacıyla iş birliği içinde bulunulan tedarikçi firmalara veri güvenliği tedbirleri dahilinde aktarılacaktır.

5. Kişisel Verilerinizle İlgili Haklarınız

Dilediğiniz zaman kişisel verilerinizle ilgili;

• Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
• Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
• Kanun’un 11. maddesinin (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kendiniz aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
• Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarınızı kullanmayı talep edebilirsiniz.

6. Veri Sorumlusuna Başvuru Usulü

Haklarınızı kullanmayı talep edebilirsiniz. Haklarınıza ve Kanunun uygulanmasına ilişkin taleplerinizi, işyerinden veya www.arabakirala.com.tr adresinden temin edebileceğiniz başvuru formunu doldurarak ıslak imzalı şekilde Cumhuriyet Mah. D-100 Karayolu Cad. No:374 İç Kapı No:63 Büyükçekmece 34500 İSTANBUL, TÜRKİYE adresine noter kanalıyla, iadeli taahhütlü posta yoluyla veya şahsi başvurunuzla ya da elektronik ortamda doldurduğunuz başvuru formunu mobil imzanızla, güvenli elektronik imzanızla imzaladıktan sonra KEP adresinizi veya Şirket’in veri kayıt sisteminde halihazırda kayıtlı olan e-posta adresinizi kullanarak [email protected] adresine iletebilirsiniz. Şirket, bu kapsamdaki taleplere yazılı olarak cevap verilecekse, on sayfaya kadar ücret almadan; on sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk Lirası işlem ücreti alarak yanıtlandıracaktır. Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde Şirket tarafından talep edilebilecek ücret kayıt ortamının maliyetini geçemeyecektir.

KVK Başvuru Formu için tıklayınız.

 Son Güncellenme Tarihi : 29/01/2023